തത്ത | ഒരു ഉടായിപ്പ് യാത്ര | Thatha Malayalam Short Film 2020 | Biju Kodakkal

5 Просмотры
Издатель
തത്തക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരൂ... കൂടെ ഉണ്ടാകില്ലേ? | Thatha Malayalam Short Film 2020
Direction :Biju Kodakkal.
DOP :Sreeraj EPV.
Story :Biju Kodakkal & Arun E Karunakaran.
Screen play :Arun E Karunakaran.
Editing :Akshay Payyanur.
BGM :Sandy.
Dubbing :String's Payyanur.
Sound Engineer :Arun Wailer.
AD :Arjun Kodakkal.
Poster :Arun TK

Don't forget to Comment, Like and Share!!!!

#MonsoonMedia #MalayalamShortFilm #Thatha #ThathaMalayalamShortFilm #ShortFilm #MalayalamMovie #MalayalamCinema #MalayalamVlog #MalayalamReview #MalayalamFilmReview

Monsoon Media is a YouTube channel intended to promote Malayalam cinema through films review, interviews, discussions, video essays and analytical compilations. It is intended primarily for the purpose of encouraging informed discussions, criticism and review of cinema.
Категория
Фильмы
Комментариев нет.